Aktuellt

Öppen fiber

Med anslutning och betald nät- och serviceavgift har ni tillgång till öppen fiber. Det innebär att ni kan teckna individuella avtal med tjänsteleverantörer.

Har ni ej behov av Tele2’s tv-tjänst, som ingår i föreningens gruppavtal med Tele2, så kan detta vara fördelaktigt – beroende på ert behov.

Det finns flertalet jämförelsesajter ni kan ta hjälp av, t.ex. abonnemang.se.

Obs! Byte av utrustning t.ex. router/modem kan krävas för att tjänst från annan leverantör ska fungera.

Nät- och serviceavgift1 900 kr/år
Totalt1 900 kr/år + pris för individuella avtal med tjänsteleverantörer
Jämförelsepris: ca 158 kr/mån + pris för individuella avtal med tjänsteleverantörer.

Föreningens gruppavtal med Tele2

Med anslutning och betald nät- och serviceavgift har ni möjlighet att via föreningen teckna gruppavtal med Tele2.

Det är ett fördelaktigt avtal som för de flesta är det bästa valet.

Obs! Kan enbart tecknas genom föreningen. Och måste konfigureras innan ni väljer/konfigurerar tjänster. Kontakta föreningen på info@skanelafiber.se.

När ni betalar för gruppavtal, säkerställ att de Tele2 tjänster ni väljer erbjuds specifikt inom gruppavtalet. För att inte betala mer än vad ni faktiskt behöver.

Betalning för gruppavtalet sker kvartalsvis och ni har möjlighet att avsluta det inför nästkommande kvartal.

Nät- och serviceavgift1 900 kr/år
Tele2 gruppavtal1 200 kr/kvartal
Totalt6 700 kr/år + pris för ev. kostnadsbelagda tillval och uppgraderingar
Jämförelsepris: ca 558 kr/mån + pris för ev. kostnadsbelagda tillval och uppgraderingar.

Konfigurera tjänster

Hjälp med installation

Boka heminstallation med Hemfixarna via Tele2.

Nät- och serviceavgift

Nät- och serviceavgift, s.k. ”Byanätsavgift”, betalas av alla som har anslutning. 1 900 kr/år och anslutning.

 • Skötsel och underhåll
 • Försäkring
 • Serviceavtal med NSI fiber för att kunna kalla in Servicetekniker om nätet skadas
 • Servicetekniker vid större nätfel

Varje medlem ska löpande till föreningen betala en byanätsavgift i enlighet med överenskommet fastighetsanslutningsavtal.

§7.3 Byanätsavgift

Villkor

 • Medlem skall följa de avtalsregler som föreningen har fastställt i det anslutningsavtal som denne slutit med föreningen
 • Vid utebliven betalning utgår ett (1) krav, därefter lämnas ärendet till inkasso
  • Föreningen har rätt att debitera kravavgift på 500 kr
  • Föreningen har rätt att debitera dröjsmålsränta (referensränta plus åtta procentenheter)
  • Föreningen har rätt att stänga av medlem vid fortsatt utebliven betalning
 • Vid återanslutning skall förfallna fakturor samt en återanslutningskostnad på 5 000 kr vara betalda
 • Vid Tele2 gruppavtal gäller uppsägning minst 60 dagar innan nästkommande kvartal
 • Medlemsavgift samt nät- och serviceavgift debiteras årsvis och återbetalas ej
 • Kostnaden för att återställa installationen vid skada inom medlems tomt debiteras denne, givet denne vill fortsätta bruka den. Det kan bli väldigt dyrt så var aktsam

De omnämnda kostnaderna gäller med reservation för leverantörers och myndigheters ändringar av skatter eller andra pålagor.

Drift

Tele2 driftar ljuset i föreningens fiber, sköter servicen genom teknisk övervakning och felsökning med tekniker. D.v.s. de är leverantör av anslutningen ni brukar tjänster genom.

Ansvarsfördelning

Föreningen ansvarar för:

 • Anslutningen fram till utomhusboxen

Ni som medlem ansvarar för:

 • Anslutningen från utomhusboxen till era enheter
 • Skada på fibern inom er fastighet samt på utomhusboxen t.ex. avgrävd kabel

Driftstörning

Vid problem med er anslutning, undersök aktuell driftstatus hos Tele2 för er adress.

Obs! Det gäller även när ni har öppen fiber med tjänster från andra leverantörer än Tele2. Utöver det – undersök även er tjänsteleverantörs driftstatus för berörd tjänst.

Tips! Gruppen Skånela Socken på Facebook brukar vara snabb att kommunicera vid störning.

Felanmälan

 1. Felanmäl till tjänsteoperatören och notera ärendenr, de eskalerar till Tele2 vid behov
 2. Om ni trots upprepad kontakt ej får hjälp att lösa felet – kontakta föreningen på info@skanelafiber.se för att eskalera ärendet till kundansvarig kontakt på Tele2

Obs! Ärendenummer krävs för att föreningen skall eskalera ärendet.

Felanmälan till Tele2

Föreningen

Skånela fiber ekonomisk förening
Org. nr. 769625-9998
Bankgiro 159-4589

Ca 100 medlemmar. Startades 2013 av Peter Ericsson och Inge Carlsson som initiativtagare, med hjälp av ett par medlemmar i föreningen.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät för bredband, ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation.

§2 Ändamål och verksamhet

Stadgar

Stadgar skånela fiber eknomisk förening 2013.pdf

Befattningar

https://www.allabolag.se/7696259998/

Valberedning

Vakant.

Kontakt

info@skanelafiber.se

Medlem

Endast fastighetsägare med anslutning kan vara medlem i föreningen.

Medlemsavgift

Medlemsavgift betalas av alla som är medlemmar. 350 kr/år.

 • Administration

Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlemsavgift som beslutas av föreningsstämman. Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som föreningen bestämmer.

§7.1 Medlemsavgift

Rösträtt som medlem

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.
Medlem får företrädas av ombud som är make/make/sambo eller med fullmakt. Ett ombud får endast företräda en medlem.

§17 Rösträtt

Skyldighet som medlem

 • Betala insatserna
 • Betala avgifterna
 • Följa stadgarna
 • Följa besluten
 • Bidra till förverkligande av föreningens ändamål

Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål.

§5 Medlems skyldighet

Ansökan medlemskap

Kontakta föreningen för att ansöka om medlemskap.

Det finns två krav en sökande måste uppfylla för att bli medlem.

 1. Sökande äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde
 2. Sökande deltar i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 15 000 kr och högst 30 000 kr

Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av dem vara medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. Om det är ändåmålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.

§4 Medlemskap
Insatser

Insatsbelopp krävs för varje ansluten fastighet. Tillägg kan tillkomma vid anslutning efter ursprungligt upprättande av fibernätet. Insatsen återbetalas ej.

Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 15 000 kr och högst 30 000 kr för varje ansluten fastighet. Av insatsbeloppet ska 5 000 kr betalas till föreningens konto i samband med tecknandet av fastighetsanslutningsavtal dock senast inom två veckor efter att medlemskap beviljats.
Registrerade belopp betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
Insatsen ska vara lika för alla fastigheter inom verksamhetsområdet. Eventuella tillägg kan tillkomma vid anslutning vid senare tillfälle.
Insatsen återbetalas ej vid medlems avgång, eftersom det belopp som betalats in troligen kommer att innebära en värdestegring på fastigheten.

§6 Insatser

Får man något mer för insatsen? Nej, denna egeninsats var för att bygga fibernätet och ta del av EU-bidrag på ca 4 500 000 kr som gjorde det möjligt. Varpå även nya medlemmar behöver betala minst motsvarande summa för att nyttja det.

Överlåtelse medlemskap

Vid ägandeöverlåtelse av redan ansluten fastighet. Kontakta föreningen för att meddela medlemsuppgifter inom 30 dagar från tillträdesdagen.

I samband med försäljningen av fastigheten förutsätts den nye fastighetsägaren ansöka om medlemskap och medlemskapet därmed övergår på denne. Dessa villkor gäller i tillämpliga delar även när ägandet av fastigheten övergår till annan på grund av bodelning, arv eller testamente.
Nya fastighetsägaren ska lämna in kompletterande medlemsuppgifter för ansökningshandlingar till styrelsen inom 30 dagar från tillträdesdagen.

§9 Avgång

Anslutning

Medlem kan ha en eller flera anslutningar. Varje anslutning innebär en anslutningsavgift.

Anslutningsavgift

Varje medlem ska till föreningen betala en anslutningsavgift för anslutning av byggnad på medlemmens fastighet i enlighet med överenskommet fastighetsanslutningsavtal. Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
För fastighetsanslutningsavtal som tecknas efter byggstart av ledningsnätet tillkommer utöver insatsen en engångsavgift i enlighet med överenskommet fastighetsanslutningsavtal. Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§7.3 Anslutningsavgift

Uppsägning medlemskap

Uppsägning sker tidigast ett år efter inträdet, genom att skriftligt meddela styrelsen.

Styrelsen kan välja att avsluta ett medlemskap d.v.s. utesluta medlem ur föreningen.

Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast ett år efter inträdet. Uppsägning ska göras skriftligen till styrelsen.
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan uteslutning till föreningsstämman för avgörande genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§8 Uppsägning av medlemskap och uteslutning
Avgång ur föreningen

Sker vid slutet av ett räkenskapsår och insatsbeloppet återbetalas ej.

Avgång ur föreningen sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår.
En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången först vid slutet av nästa räkenskapsår. Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst 1 månad före räkenskapsårets slut. Vid utträde ur föreningen återbetalas ej insatsbeloppet. Investeringen i form av insatsbeloppet förväntas fastighetsägaren få tillbaka vid försäljning av fastigheten.

§9 Avgång